هاست لینوکس اقتصادی(Cpanel)

AW50MB

فضای هاست = 50 مگابایت
ترافیک ماهانه = 1 گیگابایت
ديتابيس = نامحدود
ايميل آدرس = نامحدود
ادان دامين = نامحدود
ساب دامين = نامحدود
پارك دامين = نامحدود
بك آپ = هفتگي

AW100MB

فضای هاست = 100 مگابایت
ترافیک ماهانه = 2 گیگابایت
ديتابيس = نامحدود
ايميل آدرس = نامحدود
ادان دامين = نامحدود
ساب دامين = نامحدود
پارك دامين = نامحدود
بك آپ = هفتگي

AW250MB

فضای هاست = 250 مگابایت
ترافیک ماهانه = 5 گیگابایت
ديتابيس = نامحدود
ايميل آدرس = نامحدود
ادان دامين = نامحدود
ساب دامين = نامحدود
پارك دامين = نامحدود
بك آپ = هفتگي

AW500MB

فضای هاست = 500 مگابایت
ترافیک ماهانه = 10 گیگابایت
ديتابيس = نامحدود
ايميل آدرس = نامحدود
ادان دامين = نامحدود
ساب دامين = نامحدود
پارك دامين = نامحدود
بك آپ = هفتگي

AW1GB

فضای هاست = 1 گیگابایت
ترافیک ماهانه = 20 گیگابایت
ديتابيس = نامحدود
ايميل آدرس = نامحدود
ادان دامين = نامحدود
ساب دامين = نامحدود
پارك دامين = نامحدود
بك آپ = هفتگي