مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندیها:
AW50MB - فضای هاست = 50 مگابایت
ترافیک ماهانه = 1 گیگابایت
ديتابيس = نامحدود
ايميل آدرس = نامحدود
ادان دامين = نامحدود
ساب دامين = نامحدود
پارك دامين = نامحدود
بك آپ = هفتگي

AW100MB - فضای هاست = 100 مگابایت
ترافیک ماهانه = 2 گیگابایت
ديتابيس = نامحدود
ايميل آدرس = نامحدود
ادان دامين = نامحدود
ساب دامين = نامحدود
پارك دامين = نامحدود
بك آپ = هفتگي

AW250MB - فضای هاست = 250 مگابایت
ترافیک ماهانه = 5 گیگابایت
ديتابيس = نامحدود
ايميل آدرس = نامحدود
ادان دامين = نامحدود
ساب دامين = نامحدود
پارك دامين = نامحدود
بك آپ = هفتگي

AW500MB - فضای هاست = 500 مگابایت
ترافیک ماهانه = 10 گیگابایت
ديتابيس = نامحدود
ايميل آدرس = نامحدود
ادان دامين = نامحدود
ساب دامين = نامحدود
پارك دامين = نامحدود
بك آپ = هفتگي

AW1GB - فضای هاست = 1 گیگابایت
ترافیک ماهانه = 20 گیگابایت
ديتابيس = نامحدود
ايميل آدرس = نامحدود
ادان دامين = نامحدود
ساب دامين = نامحدود
پارك دامين = نامحدود
بك آپ = هفتگي

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (107.22.46.59) وارد شده است.