ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.com
40,278تومان
1 سال
40,278تومان
1 سال
40,278تومان
1 سال
.net
44,649تومان
1 سال
44,649تومان
1 سال
44,649تومان
1 سال
.org
48,339تومان
1 سال
48,339تومان
1 سال
48,339تومان
1 سال
.info
45,305تومان
1 سال
45,305تومان
1 سال
45,305تومان
1 سال
.asia
42,000تومان
1 سال
42,000تومان
1 سال
42,000تومان
1 سال
.biz
38,000تومان
1 سال
38,000تومان
1 سال
38,000تومان
1 سال
.bz
151,000تومان
1 سال
151,000تومان
1 سال
151,000تومان
1 سال
.in
32,000تومان
1 سال
32,000تومان
1 سال
32,000تومان
1 سال
.co
83,000تومان
1 سال
83,000تومان
1 سال
83,000تومان
1 سال
.cc
73,100تومان
1 سال
73,100تومان
1 سال
73,100تومان
1 سال
.ca
102,500تومان
1 سال
102,500تومان
1 سال
102,500تومان
1 سال
.de
40,000تومان
1 سال
40,000تومان
1 سال
40,000تومان
1 سال
.ru
56,500تومان
1 سال
56,500تومان
1 سال
56,500تومان
1 سال
.es
32,400تومان
1 سال
32,400تومان
1 سال
32,400تومان
1 سال
.eu
33,400تومان
1 سال
33,400تومان
1 سال
33,400تومان
1 سال
.me
70,000تومان
1 سال
70,000تومان
1 سال
70,000تومان
1 سال
.mn
206,900تومان
1 سال
206,900تومان
1 سال
206,900تومان
1 سال
.mobi
54,500تومان
1 سال
54,500تومان
1 سال
54,500تومان
1 سال
.name
32,700تومان
1 سال
32,700تومان
1 سال
32,700تومان
1 سال
.tel
41,600تومان
1 سال
41,600تومان
1 سال
41,600تومان
1 سال
.tv
102,600تومان
1 سال
102,600تومان
1 سال
102,600تومان
1 سال
.us
28,000تومان
1 سال
28,000تومان
1 سال
28,000تومان
1 سال
.ws
27,000تومان
1 سال
67,000تومان
1 سال
67,000تومان
1 سال
.xyz
45,000تومان
1 سال
35,000تومان
1 سال
35,000تومان
1 سال
.academy new!
85,200تومان
1 سال
85,200تومان
1 سال
85,200تومان
1 سال
.ae new!
285,000تومان
1 سال
285,000تومان
1 سال
285,000تومان
1 سال
.agency new!
56,000تومان
1 سال
56,000تومان
1 سال
56,000تومان
1 سال
.audio new!
45,000تومان
1 سال
45,000تومان
1 سال
45,000تومان
1 سال
.blog new!
86,000تومان
1 سال
86,000تومان
1 سال
86,000تومان
1 سال
.cafe new!
85,000تومان
1 سال
85,000تومان
1 سال
85,000تومان
1 سال
.chat new!
85,000تومان
1 سال
85,000تومان
1 سال
85,000تومان
1 سال
.football
56,000تومان
1 سال
56,000تومان
1 سال
56,000تومان
1 سال
.co.ir
4,000تومان
1 سال
4,000تومان
1 سال
4,000تومان
1 سال
.ac.ir
4,000تومان
1 سال
4,000تومان
1 سال
4,000تومان
1 سال
.id.ir
4,000تومان
1 سال
4,000تومان
1 سال
4,000تومان
1 سال
.net.ir
4,000تومان
1 سال
4,000تومان
1 سال
4,000تومان
1 سال
.org.ir
4,000تومان
1 سال
4,000تومان
1 سال
4,000تومان
1 سال
.gov.ir
4,000تومان
1 سال
4,000تومان
1 سال
4,000تومان
1 سال
.sch.ir
4,000تومان
1 سال
4,000تومان
1 سال
4,000تومان
1 سال
.ir
5,000تومان
1 سال
5,000تومان
1 سال
5,000تومان
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* پسوند های خاص دارای استثنا هایی می باشند .