نمایندگی هاست لینوکس نامحدود(Cpanel)

Reseller1

فضا = نامحدود
پهنای باند = نامحدود
هاست قابل ایجاد = 6 عدد
دیگر امکانات نامحدود
کنترل پنل Cpanel-WHM

Reseller2

فضا = نامحدود
پهنای باند = نامحدود
هاست قابل ایجاد = 13 عدد
دیگر امکانات نامحدود
کنترل پنل Cpanel-WHM

Reseller3

فضا = نامحدود
پهنای باند = نامحدود
هاست قابل ایجاد = 26 عدد
دیگر امکانات نامحدود
کنترل پنل Cpanel-WHM

Reseller4

فضا = نامحدود
پهنای باند = نامحدود
هاست قابل ایجاد = 35عدد
دیگر امکانات نامحدود
کنترل پنل Cpanel-WHM

Reseller5

فضا = نامحدود
پهنای باند = نامحدود
هاست قابل ایجاد = 70عدد
دیگر امکانات نامحدود
کنترل پنل Cpanel-WHM

Reseller6

فضا = نامحدود
پهنای باند = نامحدود
هاست قابل ایجاد = 150عدد
دیگر امکانات نامحدود
کنترل پنل Cpanel-WHM