نمایندگی هاست پربازدید(cPanel)

rsPro1

فضا = 1 گیگابایت
پهنای باند = نامحدود
هاست قابل ایجاد = 5 عدد
کنترل پنل Cpanel-WHM

rsPro2

فضا = 3 گیگابایت
پهنای باند = نامحدود
هاست قابل ایجاد = 10 عدد
کنترل پنل Cpanel-WHM

rsPro3

فضا = 5 گیگابایت
پهنای باند = نامحدود
هاست قابل ایجاد = 30 عدد
کنترل پنل Cpanel-WHM

rsPro4

فضا = 10 گیگابایت
پهنای باند = نامحدود
هاست قابل ایجاد = 50 عدد
کنترل پنل Cpanel-WHM

rsPro5

فضا = 20 گیگابایت
پهنای باند = نامحدود
هاست قابل ایجاد = 100 عدد
کنترل پنل Cpanel-WHM