هاست فايل(Direct Admin)

dl-5G

فضای هاست = 5 گیگابایت
ترافیک ماهانه = نامحدود
امکانات = نامحدود
پشتیبانی = 24 ساعت شبانه روز

dl-10G

فضای هاست = 10 گیگابایت
ترافیک ماهانه = نامحدود
امکانات = نامحدود
پشتیبانی = 24 ساعت شبانه روز

dl-15G

فضای هاست = 15 گیگابایت
ترافیک ماهانه = نامحدود
امکانات = نامحدود
پشتیبانی = 24 ساعت شبانه روز

dl-20G

فضای هاست = 20 گیگابایت
ترافیک ماهانه = نامحدود
امکانات = نامحدود
پشتیبانی = 24 ساعت شبانه روز