مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندیها:
dl-5G - فضای هاست = 5 گیگابایت
ترافیک ماهانه = نامحدود
امکانات = نامحدود
پشتیبانی = 24 ساعت شبانه روز

dl-10G - فضای هاست = 10 گیگابایت
ترافیک ماهانه = نامحدود
امکانات = نامحدود
پشتیبانی = 24 ساعت شبانه روز

dl-15G - فضای هاست = 15 گیگابایت
ترافیک ماهانه = نامحدود
امکانات = نامحدود
پشتیبانی = 24 ساعت شبانه روز

dl-20G - فضای هاست = 20 گیگابایت
ترافیک ماهانه = نامحدود
امکانات = نامحدود
پشتیبانی = 24 ساعت شبانه روز

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (107.22.46.59) وارد شده است.