مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندیها:
AW2GB - فضای هاست = 2 گیگابایت
ترافیک ماهانه = 50 گیگابایت
ديتابيس = نامحدود
ايميل آدرس = نامحدود
ادان دامين = نامحدود
ساب دامين = نامحدود
پارك دامين = نامحدود
بك آپ = هفتگي

ثبت رایگان دامنه بر شرایط انتخابی پرداخت
AW5GB - فضای هاست = 5 گیگابایت
ترافیک ماهانه = 100 گیگابایت
ديتابيس = نامحدود
ايميل آدرس = نامحدود
ادان دامين = نامحدود
ساب دامين = نامحدود
پارك دامين = نامحدود
بك آپ = هفتگي

ثبت رایگان دامنه بر شرایط انتخابی پرداخت
AW10GB - فضای هاست = 10 گیگابایت
ترافیک ماهانه = 200 گیگابایت
ديتابيس = نامحدود
ايميل آدرس = نامحدود
ادان دامين = نامحدود
ساب دامين = نامحدود
پارك دامين = نامحدود
بك آپ = هفتگي

ثبت رایگان دامنه بر شرایط انتخابی پرداخت
AW10GB-U - فضای هاست = 10 گیگابایت
ترافیک ماهانه = نامحدود
ديتابيس = نامحدود
ايميل آدرس = نامحدود
ادان دامين = نامحدود
ساب دامين = نامحدود
پارك دامين = نامحدود
بك آپ = هفتگي

ثبت رایگان دامنه بر شرایط انتخابی پرداخت
AW20GB - فضای هاست = 20 گیگابایت
ترافیک ماهانه = 200 گیگابایت
ديتابيس = نامحدود
ايميل آدرس = نامحدود
ادان دامين = نامحدود
ساب دامين = نامحدود
پارك دامين = نامحدود
بك آپ = هفتگي

ثبت رایگان دامنه بر شرایط انتخابی پرداخت

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (107.22.46.59) وارد شده است.