جستجوی ساده دامنه | جستجوی چند دامنه

برای انتقال دامنه خود به ما می توانید در قسمت زیر به ازای هر خط یک دامنه را وارد کنید - دامنه شما نباید شامل www. یا http:// باشد.


لطفا کارکترهایی که در عکس زیر مشاهده میکنید وارد کنید . این مورد برای جلوگیری از ارسال های خودکار به کار میرود.

TLD Min. سالها ثبت نام انتقال تمدید کردن
.ir 1 5,000 تومان 5,000 تومان 5,000 تومان
.com 1 35,500 تومان 35,500 تومان 35,500 تومان
.net 1 33,400 تومان 33,400 تومان 33,400 تومان
.org 1 38,600 تومان 38,600 تومان 38,600 تومان
.info 1 37,400 تومان 37,400 تومان 37,400 تومان
.asia 1 39,600 تومان 39,600 تومان 39,600 تومان
.biz 1 36,000 تومان 36,100 تومان 36,100 تومان
.bz 1 140,100 تومان 140,100 تومان 140,100 تومان
.in 1 16,100 تومان 31,400 تومان 31,400 تومان
.co 1 83,000 تومان 83,000 تومان 83,000 تومان
.cc 1 73,100 تومان 73,100 تومان 73,100 تومان
.ca 1 102,500 تومان 102,500 تومان 102,500 تومان
.de 1 40,000 تومان 40,000 تومان 40,000 تومان
.ru 1 56,500 تومان 56,500 تومان 56,500 تومان
.es 1 32,400 تومان 32,400 تومان 32,400 تومان
.eu 1 33,400 تومان 33,400 تومان 33,400 تومان
.me 1 35,300 تومان 70,300 تومان 70,300 تومان
.mn 1 206,900 تومان 206,900 تومان 206,900 تومان
.mobi 1 37,700 تومان 54,500 تومان 54,500 تومان
.name 1 32,700 تومان 32,700 تومان 32,700 تومان
.tel 1 41,600 تومان 41,600 تومان 41,600 تومان
.tv 1 102,600 تومان 102,600 تومان 102,600 تومان
.us 1 24,700 تومان 24,700 تومان 24,700 تومان
.ws 1 111,400 تومان 148,438 تومان 148,438 تومان
.xyz 1 12,200 تومان 36,200 تومان 36,200 تومان
.co.ir 1 4,000 تومان 4,000 تومان 4,000 تومان
.ac.ir 1 4,000 تومان 4,000 تومان 4,000 تومان
.id.ir 1 4,000 تومان 4,000 تومان 4,000 تومان
.net.ir 1 4,000 تومان 4,000 تومان 4,000 تومان
.org.ir 1 4,000 تومان 4,000 تومان 4,000 تومان
.gov.ir 1 4,000 تومان 4,000 تومان 4,000 تومان
.sch.ir 1 4,000 تومان 4,000 تومان 4,000 تومان